MŠ Říkovice

Kontakt:

telefon: 602 186 818


Mateřská škola v Říkovicích se stala na žádost Obecního zastupitelstva Říkovice 1.1.2009 součástí ZŠ a MŠ Stará Ves. Kapacita MŠ je 18 dětí - 18 dětí zapsáno k docházce.
V budově bývalého zámku má k dispozici prostorné místnosti - šatnu, třídu - hernu, ložnici a výdejnu jídla s jídelnou. Hygienické zařízení je bohužel umístěno přes chodbu.
K relaxaci dětem slouží přilehlý park a dětské hřiště. Zdravá strava je dovážena ze školní jídelny ve Staré Vsi. Jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Spolupracujeme s mateřskou i základní školou ve Staré Vsi. Spojení se základní školou umožňuje především přirozený přechod dětí do prvního ročníku, protože děti důvěrně znají prostředí i společenství, do kterého přecházejí. Umožňuje však také bezproblémové organizační prostředí pro provoz .

Charakteristika ŠVP

Mateřská škola má v úzké spolupráci s rodinou zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.

Cílem výchovy a vzdělávání dětí v naší mateřské škole je rozvoj předpokladů každého dítěte a jeho schopnosti vnímat život kolem sebe a porozumět mu. Zaměřujeme se na to, aby děti na základě svých osobních předpokladů a přiměřeně k věku získaly základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, aby získaly schopnost být samy sebou a zároveň se naučily přizpůsobit se životu ve skupině.

Obecné cíle
• naučit děti postojům směřujícím k úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránící zdraví
• vytvořit vzdělanostní základ, na který může navazovat nejen povinná školní docházka, ale
především celoživotní rozvoj osobnosti
• osvojit si dovednosti jako je týmová práce, kooperace, zpracovávání informací ...

Podmínky výchovně-vzdělávacího procesu
Mateřská škola je heterogenní zařízení s velmi dobrými materiálními podmínkami. Ve třídě pracují dvě učitelky. Snažíme se o vytvoření sociálního prostředí, ve kterém je podporována sebedůvěra, vzájemná důvěra, komunikace , spolupráce a pohoda všech zúčastněných.

Principy výchovně-vzdělávací práce
• podnětné sociální, materiální a organizační prostředí
• přizpůsobení činností věkovým a individuálním zvláštnostem
• přirozené uspokojování potřeb dětí
• věkově smíšená třída
• nutnost zažívat pocity úspěšnosti
• respektování Maslowovy hierarchie lidských potřeb

Základní prostředky a metody práce
• dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti
• hodnocení vlastního chování
• kulturní stolování
• samostatné provádění osobní hygieny a sebeobsluhy
• dodržování základních společenských norem komunikace a chování
• převaha spontánní činnosti a volné hry nad činnostmi řízenými
• psychomotorická cvičení
• prožitkové učení
• komunitní kruh atd.

 

PROVOZ MŠ ŘÍKOVICE

6, 45 - 7, 50 příchod dětí, ranní hry řízené nebo volné dle výběru dětí
7, 50 - 8, 10 pohybové aktivity - cvičení zaměřené na celkovou koordinaci těla, rozvoj
hrubé a jemné motoriky, orientaci v prostoru, cvičení s náčiním a na nářadí
8, 10 - 8, 30 hygiena, svačina
8, 30 - 9, 20 řízené činnosti z oblasti - hudební, výtvarné, pracovní,tělesné, rozumové,
literární a dramatické
9, 20 - 11,00 pobyt venku - zdolávání přírodních překážek, běh a chůze v terénu,
pozorování okolí, pohybové a závodivé hry, volné hry
11,00 -11,15 příprava na oběd
11,15 - 11,45 oběd
11,45 - 14,00 spánek, odpočinek, relaxace
14,15 - 15,00 odpolední činnosti - volné hry, kreslení, pobyt venku

 
 

 

 

 

 

KALENDÁŘ

úterý 21. ledna 2020

svátek má Běla

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 73

Celkem: 112268