MŠ Stará Ves

Mateřská škola ve Staré Vsi sídlí ve stejné budově jako základní škola. Má kapacitu 25 dětí - zapsáno 25 dětí. Mateřská škola disponuje šatnou, učebnou, hernou, ložnicí a hygienickým zařízením. Zdravá strava je připravována ve školní jídelně ve Staré Vsi. Jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Spolupracujeme s mateřskou školou Říkovice a základní školou ve Staré Vsi. Spojení se základní školou umožňuje především přirozený přechod dětí do prvního ročníku, protože děti důvěrně znají prostředí i společenství, do kterého přecházejí. Umožňuje však také bezproblémové organizační prostředí pro provoz .

Charakteristika ŠVP

Mateřská škola má v úzké spolupráci s rodinou zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.

Cílem výchovy a vzdělávání dětí v naší mateřské škole je rozvoj předpokladů každého dítěte a jeho schopnosti vnímat život kolem sebe a porozumět mu. Zaměřujeme se na to, aby děti na základě svých osobních předpokladů a přiměřeně k věku získaly základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, aby získaly schopnost být samy sebou a zároveň se naučily přizpůsobit se životu ve skupině.

Obecné cíle
• naučit děti postojům směřujícím k úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránící zdraví
• vytvořit vzdělanostní základ, na který může navazovat nejen povinná školní docházka, ale
především celoživotní rozvoj osobnosti
• osvojit si dovednosti jako je týmová práce, kooperace, zpracovávání informací ...

Podmínky výchovně-vzdělávacího procesu
Mateřská škola je heterogenní zařízení s velmi dobrými materiálními podmínkami. Ve třídě pracují dvě učitelky. Během dopoledne se pracovní doba učitelek překrývá, což umožňuje práci ve skupinách dle věku. Snažíme se o vytvoření sociálního prostředí, ve kterém je podporována sebedůvěra, vzájemná důvěra, komunikace , spolupráce a pohoda všech zúčastněných.

Principy výchovně-vzdělávací práce
• podnětné sociální, materiální a organizační prostředí
• přizpůsobení činností věkovým a individuálním zvláštnostem
• přirozené uspokojování potřeb dětí
• věkově smíšená třída
• nutnost zažívat pocity úspěšnosti
• respektování Maslowovy hierarchie lidských potřeb

Základní prostředky a metody práce
• dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti
• hodnocení vlastního chování
• kulturní stolování
• samostatné provádění osobní hygieny a sebeobsluhy
• dodržování základních společenských norem komunikace a chování
• převaha spontánní činnosti a volné hry nad činnostmi řízenými
• psychomotorická cvičení
• prožitkové učení
• komunitní kruh atd.

KALENDÁŘ

středa 22. ledna 2020

svátek má Slavomír

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 45

Celkem: 112324