Přírodovědný kroužek

Cíle vzdělávání:
 • snažit se o formování ekologicky správného vztahu k přírodě a všem složkám přírody
 • hovořit se žáky o jejich vztahu k přírodě, ke všemu živému, znát jejich názor
 • zařazovat otázky týkající se šetření energiemi a vodou v domácnostech , výpočty spotřeby energií a spotřeby vody
 • rozebírat a vysvětlovat závažné ekologické problémy, které ovlivňují celou planetu
 • seznamovat žáky s možností vyčerpání přírodních zdrojů surovin a hledáním noch zdrojů
 • připomínat žákům důležitost třídění odpadů v domácnostech, ve škole/sběr plastových obalů,starého papíru,bioodpad-kompostér/
 • v rámci okresu seznamovat žáky s hodnotami znečištění ovzduší a vody, poukazovat na vandalství v přírodě
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 • vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
 • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 • roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
 • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Obsah činností

- začíná podzim - pozorování změn v přírodě
- podzimní práce na šk. pozemku
- projekt : „ Stromy kolem nás"
- měsíc biopotravin,
- péče o zvěř a ptactvo v zimních měsíc
- „Jak třídíme odpady v naší domácnosti"
- pozorování ptáků u krmítka
- zimní pobyt v přírodě - pozorování změn v přírodě
- „Poznáme stopy zvířat?, „Jak zvířata přečkávají zimu"
- poznávání jarních rostlin /výstavka/
- projekt „Jak hnízdí ptáci?"
- celoškolní aktivita-oslava Dne Země
- úklid školní zahrady
- jarní příroda - pozorování změn v přírodě
- výlet do ornitologické stanice Přerov
- vysazování nových stromků
- chování v přírodě během prádnin

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ