Flétna

Cíle vzdělávání
 • posilovat pozitivní vztah ke kulturním tradicím
 • rozvíjet estetické cítění a kulturní chování
 • vést k respektování a oceňování výkonů druhých
 • vést ke schopnosti prezentovat se na veřejnosti
 • rozvíjet motorické dovednosti a upevňovat návyky potřebné ke zvládnutí hry na flétnu
 • vést k rozvoji hudební paměti a smyslu pro rytmus
 • vést ke schopnosti přijmout vlastní chybu a poučit se zní
 • vést k trpělivosti a vytrvalosti
 • rozvíjet poznatky o jiných kulturách
 • rozvíjet schopnost komunikace
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • používá vhodně nástroj, dodržuje vymezená pravidla
 • vytváří si pozitivní představy o sobě samém
 • prezentuje své znalosti a dovednosti na veřejnosti
 • spolupracuje s ostatními, je ohleduplný
 • oceňuje výkony druhých
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, respektuje, chrání a oceňuje naše kulturní dědictví
 • projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
 • rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o příčinách, volí vhodné způsoby řešení

1. rok : Správně drží hudební nástroj
Hraje jednoduché písně v rozsahu g1- d spolu s učitelem
2. rok : Dodržuje správné návyky dýchání
Hraje jednoduché písně v rozsahu g-d sám i ve skupině
3. rok : Dodržuje techniku hry na zobcovou flétnu
Hraje písně v rozsahu c - d sólově s doprovodem
4. rok : Dodržuje rytmus písní a skladeb
Hraje skladby v rozsahu c - d včetně předznamenání
5. rok : Hraje písně a skladby v plném rozsahu flétny z not i zpaměti
Hraje jednoduchý kánon
Hraje jednoduchý dvojhlas ( trojhlas)

Obsah vzdělávání :

1. ročník
- správné držení flétny
- pěstování návyku správného dýchání
- postupné osvojování techniky hry - nasazení a ukončení tónu
- vnímání rozdílnosti délek not
- pěstování smyslu pro rytmus
- osvojování si tónů g1 - d2
- osvojení si 2 - 3 písní spolu s učitelem ( sólově )
- získávání dovednosti rozvíjet hud. motiv - hud. dialog
- přivykání hře s doprovodem klavíru

2. ročník
- zdokonalování techniky hry na flétnu - držení, dýchání, nasazení, nádechy
- zdokonalování rytmické hry - členění skladeb - nota celá, půlová, čtvrťová
- osvojení si tónů g1 - d2
- pamětné osvojování si písní v tomto rozsahu
- sólová hra s doprovodem klavíru s předehrou
- rozvíjení schopnosti vést hudební dialog

3. ročník
- zdokonalování techniky hry na flétnu- dýchání, nasazení, nádechy
- zdokonalování čistoty jednotlivých tónů v rozsahu c1 - d2
- nota osminová
- pamětné osvojování písní v tomto rozsahu
- sólová hra s doprovodem klavíru s předehrou
- jednoduchý kánon
- hra z not : L. Daniel - Hra na zobcovou flétnu 1. díl - individuální tempo

4. ročník
- individuální hra z not
- sólová hra s doprovodem klavíru, hra ve skupině s doprovodem orf. nástrojů a zpěvem
- dynamika
- dvojhlas, kánon
- předznamenání - hes, fis
- tečkovaný rytmus
- hudební hry na rozvoj smyslu pro rytmus

5. ročník
- individuální hra z not : L.Daniel - 1., popř. 2. díl Hry na zobcovou flétnu
- sólová i skupinová hra s doprovodem i bez doprovodu jiných hud. nástrojů
- legato, staccato
- osvojení tónů e2 - g2
- dvojhlas, trojhlas, vícehlasý kánon
- hudební hry na rozvoj smyslu pro rytmus a schopnosti improvizace

 

Flétna v MŠ

Cíle vzdělávání :
 • rozvíjet estetické cítění a chování dětí
 • vytvářet pozitivní vztah k hudbě
 • učit děti správně zacházet s nástrojem
 • učit děti hrát písně zpaměti
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • správně pojmenuje části flétny
 • správně dýchá do nástroje
 • hraje zpaměti jednoduché písničky
 • cítí rytmus písní
Obsah vzdělávání :

- dechová cvičení
- rytmická cvičení
- učení základních not
- jednoduché písně dle schopností dětí

 

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ