Školní družina

MOTTO:

AŤ JE TEPLO NEBO ZIMA,
V DRUŽINĚ JE VŽDYCKY PRIMA.

 

Charakteristika

Součástí ZŠ a MŠ Stará Ves je školní družina, která se podílí se na rozvoji kompetencí žáků, a tím přispívá k plnění cílů školy. Je přirozeným centrem ekologické výchovy. Klade důraz na aktivní formy odpočinku a pohybové aktivity dětí. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.
Školní družina se snaží o dobrou spolupráci s rodiči, které vítá na společných akcích.Jsou to různé turistické vycházky nebo výlety pořádané v rámci turistického kroužku či akce typické pro jednotlivá roční období vycházející z aktivit celé organizace ZŠ a MŠ Stará Ves jako je Morana , Čarodějnice, Drakiáda ...
Školní družina zajišťuje bezpečné prostředí.
K bezpečnosti a ochraně zdraví také slouží vnitřní řád školní družiny.

Personální podmínky

Ve školní družině pracují jedna až dvě vychovatelky. Jejich odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem. Specializované zájmové útvary vedou pedagogičtí pracovníci školy.

Materiální podmínky

Školní družina má k dispozici dvě prostorné místnosti přímo v budově školy. Herna poskytuje dětem místo ke hře a relaxaci, pracovna slouží výtvarným a pracovním činnostem nebo stolním hrám. Školní družina je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou, sportovním náčiním, hracími kouty jako je holičství, domácnost, literárním koutem s maňásky a javajkovým divadlem, hudebním koutem s videem, skříňkami se spoustou různých stavebnic atd. V odpoledních hodinách využívá školní tělocvičnu a počítačovou pracovnu vybavenou internetem. Pro pobyt venku má k dispozici areál školy - školní dvůr, zahradu a školní hřiště. K rozsáhlejším sportovním aktivitám chodí děti ze ŠD na místní fotbalové hřiště. Turistické vycházky spojené s ekologickým programem se odehrávají v blízkém lese Hostýnských vrchů.
Pedagogičtí pracovníci školy sledují další možnosti zlepšování materiálních podmínek. Podle finančních možností školy je družina dále vybavována.

Přijímání účastníků

Účast na činnosti školní družiny a jejích akcích je založena na dobrovolnosti.
Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je účastník zařazen do školní družiny. Je přijat a vztahují se na něho veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání na našem zařízení . Je stanoven poplatek 250,- Kč/pololetí.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost.
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

Organizace vzdělávání

Ve školní družině pracují dvě heterogenní oddělení v době 10*30-15*15 dle aktuálního rozvrhu hodin v základní škole . Děti mají možnost v rámci školní družiny navštěvovat kroužky.

 

Vzdělávací cíl školní družiny

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky cíle ŠVP Škola pro radost - získávání a rozvíjení klíčových kompetencí.

Kompetence k učení
Žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, hodnotí své výkony, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, pozoruje a experimentuje, získává vědomosti z různých pramenů, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích.

Kompetence k řešení problémů
Žák si všímá si dění a problémů, které ho motivují k řešení , problém se snaží pochopit a řešit, poznává, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám. Započaté činnosti dokončuje, v případě obtíží je při překonávání překážek vytrvalý.

Komunikativní kompetence
Žák ovládá řeč, myšlenky, sdělení i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, vyjadřuje svůj názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými. Dokáže promluvit na veřejnosti, zapojuje se do diskuse, vyjadřuje své pocity řečí, gestem, písemně přiměřeně k věku. Využívá informační a komunikační prostředky. Komunikuje kultivovaně.

Sociální a interpersonální kompetence
Žák samostatně rozhoduje o svých činech a uvědomuje si, že za ně nese zodpovědnost, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpoznává vhodné a nevhodné chování, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit - přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, je schopen respektovat druhé, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Vytváří se pozitivní představu o sobě samém - ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Občanské kompetence
Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, dbá na zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní a společenské). Respektuje sociální a kulturní prostředí, váží si tradice a kulturního dědictví, podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

Klíčové kompetence k trávení volného času
Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic , rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci zátěže ze školního vyučování, umí říci „ne" na nevhodné nabídky pro trávení volného času, umí vhodně relaxovat, vytváří si návyky pro udržení zdravého životního stylu

Požadavky na práci školní družiny
  • Požadavek pedagogického ovlivňování volného času

Vychovatelka navozuje a motivuje činnost, nabízí nové atraktivní činnosti

  • Požadavek dobrovolnosti

Činnosti jsou přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu, děti je vykonávají dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace

  • Požadavek zajímavosti a zájmovosti

Činnosti jsou atraktivní, využívají se jiné postupy a náměty než ve výuce, realizované činnosti přes určitou pravidelnost jsou pestré

  • Požadavek aktivity

Činnosti jsou voleny tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti. Děti se podílejí na skladbě zaměstnání, přípravě činnosti , realizaci i hodnocení

  • Požadavek citlivosti a citovosti

Činnosti by měly přinášet dětem kladné emoce

  • Požadavek seberealizace

Dítě nachází a objevuje sebe sama činností, která mu přináší radost, zvláště je-li kladně hodnoceno a prostřednictvím těchto činností si vytváří sociální kontakty.

 

Obsah zájmového vzdělávání v pravidelné činnosti ve ŠD

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení, spolupořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity.Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování specifickými formami a metodami práce.
Do programu jsou zahrnuty tematické celky s různými typy aktivit bez rozdělení pro konkrétní věk. Z celku vychovatelky vybírají jednotlivé činnosti pro své oddělení během celého vzdělávacího cyklu, některé činnosti se mohou cyklicky opakovat. Program navazuje na ŠVP zvláště v oblasti průřezových témat.
ŠD organizuje zájmové útvary, které se otevírají dle zájmu dětí ( počítače, taneční kroužky, cvičení dětí, lyžování, logopedie, hra na flétnu, klávesy, kytaru, kroužek přírodovědný, novinářský, zdravotní............).

 

KALENDÁŘ

úterý 20. dubna 2021

svátek má Marcela

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 133

Celkem: 165174